นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน 

ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  

นโยบายข้อที่  1  การพัฒนาครู

            เร่งรัดพัฒนาความรู้  ทักษะ  ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรม และพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยเข้ารับการอบรมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร  การเรียน  การสอน  และการวัดผลประเมินผล   และใช้นโยบายแนวคิด  555  แห่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและนโยบาย  60  ข้อ  ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1

 

นโยบายข้อที่ 2     การพัฒนาคุณภาพนักเรียน

            เร่งรัดคุณภาพนักเรียน  ให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  และเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับทศวรรษที่  21  และคาดหวังว่าผลการทดสอบระดับชาติ  NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และ  O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2562 เน้นการพัฒนาการศึกษาคุณภาพนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  3  นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  อยู่อย่างพอเพียง  มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม

นโยบายข้อที่ 3      การปลูกฝังวินัย คุณธรรม และจริยธรรม

            ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียง  เป็นผู้มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมอันดีงาม  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ตามนโยบายวัฒนธรรมองค์กร 5  และค่านิยมหลัก  13  ประการ

 

นโยบายข้อที่ 4    การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

            พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้น่าเรียน  เป็นห้องเรียนมีชีวิต  สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรักโรงเรียน  ร่วมกันรณรงค์รักษาความสะอาด  ร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาโรงเรียนให้ถือว่าโรงเรียนเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของนักเรียน

 

นโยบายข้อที่ 5       ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

            ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับชุมชน  หน่วยงานในท้องถิ่น  และเอกชนในการพัฒนาการศึกษา

ทุกด้าน

 

นโยบายข้อที่ 6    พัฒนาการบริหาร

            พัฒนาระบบการทำงานในด้านการจัดการ  ให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว  ชัดเจน  เป็นปัจจุบันโดยเน้นการทำงานเป็นทีม  และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจ/พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ

2. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์

3.พัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถ  สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ

4. พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี

5. พัฒนาประสิทธิภาพครูให้มีศักยภาพ  จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างครุมืออาชีพ

6. ประสานความร่วมมือกับชุมขนและท้องถิ่นในการพัฒนาการศึกษา

7. ปฏิบัติงานตามนโยบายและระเบียบของทางราชการ

8. ส่งเสริม  สรรค์สร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น


Comments