ประวัติโรงเรียน

สภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการ

         

สภาพทั่วไป  โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และ อยู่ห่างประมาณ 11 กิโลเมตร ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2493 โดยได้รับความร่วมมือของสองหมู่บ้าน  คือหมู่บ้านวังโป่ง   และบ้านท่าบุ่ง   ได้สร้างอาคารชั่วคราวไว้   1   หลัง    โดยมี  นายเหลี่ยม  สถิต  เป็นครูใหญ่  เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  พ.ศ. 2493  ได้ย้ายโรงเรียนมาสร้างใหม่  ในที่ดินบริจาคของนายสิน  สิมสวัสดิ์  ในเนื้อที่  7  ไร่  1  งาน  62  ตารางวา

          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน   ตั้งอยู่เลขที่  80 หมู่ที่  8  บ้านวังโป่ง   ตำบลศรีสองรัก   อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  กลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย  ให้บริการเขตการศึกษา  2  หมู่บ้าน  คือบ้านวังโป่ง  หมู่ที่ 8  และบ้านท่าวังแคน หมู่ที่  9

Comments