กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นายสมส่า  บุตรโยจันโท                      ประธานกรรมการสถานศึกษา

                                          2. นายวาสนา  วรรณชัย                          กรรมการสถานศึกษา

                                          3. นายคำพันธ์  อุทาสวัสดิ์                         กรรมการ

                                          4. นายสุวรรณ  มอนลี                              กรรมการ

                                          5. นายจำเนียร   ทองเพ็ชร                         กรรมการ

                                         6. นางสุชาดา  เหง้าพรหมมินทร์                    กรรมการ

                                         7. พระอธิการปานเทศ  คุรุ  ธรรมโม              กรรมการ

                                         8. นางสกุลทิพย์   เพชรดี                            กรรมการ

                                        9. นางจันศรี  สุวรรณไกรษร                          กรรมการและเลขานุการComments