วิสัยทัศน์ พันธกิจ


             วิสัยทัศน์

ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  เข้าสู่ความเป็นอาเซียน

พันธกิจ

          1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ

          2. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์

          3.พัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถ  สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ

          4. พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี

          5. พัฒนาประสิทธิภาพครูให้มีศักยภาพ  จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างครุมืออาชีพ

          6. ประสานความร่วมมือกับชุมขนและท้องถิ่นในการพัฒนาการศึกษา

          7. ปฏิบัติงานตามนโยบายและระเบียบของทางราชการ

          8. ส่งเสริม  สรรค์สร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

Comments